Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 30 oktober 2009

3 november 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 30 oktober 2009 motsvarade ökningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) ett köp av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 174,2 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
28 oktober 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 8 miljarder CHF 7,4 miljarder CHF
29 oktober 2009 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 24,2 miljarder USD 23,1 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) som ECB har med Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 2,8 miljarder EUR till 302,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,9 miljarder EUR till 771,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 20,8 miljarder EUR till 173,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 14,4 miljarder EUR till 584,5 miljarder EUR. Onsdagen den 28 oktober 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 49,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 48,7 miljarder EUR. Torsdagen den 29 oktober 2009 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 9,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 3,3 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 87,8 miljarder EUR (jämfört med 80,7 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 20,6 miljard EUR för den vecka som slutade den 30 oktober 2009.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 30,1 miljarder EUR till 189,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 238.169 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 194.720 −287
2.1 Fordringar på IMF 63.219 72
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 131.500 −359
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 43.030 −1.080
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.430 1.117
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.430 1.117
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 672.303 −7.280
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 49.360 −1.143
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 622.749 −6.215
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 139 60
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 56 18
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 19.860 −1.255
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 323.540 −1.897
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 20.641 896
7.2 Andra värdepapper 302.899 −2.793
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.195 −10
9 Övriga tillgångar 234.753 3.569
Summa tillgångar 1.779.000 −7.122
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 771.610 2.876
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 277.334 −22.931
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 189.499 −30.067
2.2 Inlåningsfacilitet 87.833 7.136
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 412 44
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 182.279 14.927
5.1 Offentliga sektorn 173.931 20.815
5.2 Övriga skulder 8.348 −5.888
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 65.750 −3.901
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.532 2.076
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.127 −2.916
8.1 Inlåning och övriga skulder 8.127 −2.916
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 50.906 0
10 Övriga skulder 152.838 2.703
11 Värderegleringskonton 192.254 0
12 Eget kapital 72.957 0
Summa skulder 1.779.000 −7.122
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media