Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 30 października 2009 r.

3 listopada 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 30 października 2009 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln euro wynikał z zakupu złotych monet przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,5 mld euro do poziomu 174,2 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
28 października 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 8 mld CHF 7,4 mld CHF
29 października 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 24,2 mld USD 23,1 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 2,8 mld euro do poziomu 302,9 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 2,9 mld euro do poziomu 771,6 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 20,8 mld euro do poziomu 173,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 14,4 mld euro do poziomu 584,5 mld euro. W środę 28 października 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 49,8 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 48,7 mld euro. W czwartek 29 października 2009 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 9,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 3,3 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 87,8 mld euro (wobec 80,7 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu zakończonym 30 października 2009 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,9 mld euro do poziomu 20,6 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 30,1 mld euro do poziomu 189,5 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 238.169 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 194.720 −287
2.1 Należności od MFW 63.219 72
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 131.500 −359
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 43.030 −1.080
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.430 1.117
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 16.430 1.117
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 672.303 −7.280
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 49.360 −1.143
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 622.749 −6.215
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 139 60
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 56 18
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 19.860 −1.255
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 323.540 −1.897
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 20.641 896
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 302.899 −2.793
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.195 −10
9 Pozostałe aktywa 234.753 3.569
Aktywa razem 1.779.000 −7.122
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 771.610 2.876
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 277.334 −22.931
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 189.499 −30.067
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 87.833 7.136
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 412 44
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 182.279 14.927
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 173.931 20.815
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.348 −5.888
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 65.750 −3.901
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.532 2.076
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.127 −2.916
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 8.127 −2.916
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 50.906 0
10 Pozostałe pasywa 152.838 2.703
11 Różnice z wyceny 192.254 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.957 0
Pasywa razem 1.779.000 −7.122
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami