Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 30. oktobrī

2009. gada 3. novembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 30. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo darījumu ASV dolāros rezultātā samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 174.2 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 28. oktobris Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 8 mljrd. Šveices franku 7.4 mljrd. Šveices franku
2009. gada 29. oktobris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 24.2 mljrd. ASV dolāru 23.1 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF ārvalstu valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 2.8 mljrd. euro (līdz 302.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.9 mljrd. euro (līdz 771.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 20.8 mljrd. euro (līdz 173.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 14.4 mljrd. euro (līdz 584.5 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 28. oktobrī galvenajai refinansēšanas operācijai 49.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 48.7 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2009. gada 29. oktobrī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 9.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 3.3 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 87.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 80.7 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 30. oktobrī, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.9 mljrd. euro (līdz 20.6 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 30.1 mljrd. euro (līdz 189.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 238,169 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 194,720 −287
2.1 SVF debitoru parādi 63,219 72
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 131,500 −359
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 43,030 −1,080
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,430 1,117
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,430 1,117
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 672,303 −7,280
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 49,360 −1,143
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 622,749 −6,215
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 139 60
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 56 18
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 19,860 −1,255
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 323,540 −1,897
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 20,641 896
7.2 Pārējie vērtspapīri 302,899 −2,793
8 Valdības parāds euro 36,195 −10
9 Pārējie aktīvi 234,753 3,569
Kopā aktīvi 1,779,000 −7,122
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 771,610 2,876
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 277,334 −22,931
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 189,499 −30,067
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 87,833 7,136
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 412 44
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 182,279 14,927
5.1 Saistības pret valdību 173,931 20,815
5.2 Pārējās saistības 8,348 −5,888
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 65,750 −3,901
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4,532 2,076
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,127 −2,916
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,127 −2,916
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 50,906 0
10 Pārējās saistības 152,838 2,703
11 Pārvērtēšanas konti 192,254 0
12 Kapitāls un rezerves 72,957 0
Kopā pasīvi 1,779,000 −7,122
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem