Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 30. októbru 2009

3. novembra 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 30. októbra 2009 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) zvýšil o 1 mil. EUR v dôsledku nákupu zlatých mincí, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a transakcií na dodanie likvidity v amerických dolároch znížila o 0,5 mld. EUR na 174,2 mld. EUR.

Mimoriadne obchody

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
28. októbra 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 8 mld. CHF 7,4 mld. CHF
29. októbra 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 24,2 mld. USD 23,1 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa znížil o 2,8 mld. EUR na 302,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 2,9 mld. EUR na 771,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 20,8 mld. EUR na 173,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 14,4 mld. EUR na 584,5 mld. EUR. V stredu 28. októbra 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 49,8 mld. EUR a bola vyrovnaná nová vo výške 48,7 mld. EUR. Vo štvrtok 29. októbra 2009 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v objeme 9,5 mld. EUR a bola vyrovnaná nová vo výške 3,3 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 87,8 mld. EUR (v porovnaní s 80,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 30. októbra 2009 zvýšil o 0,9 mld. EUR na 20,6 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 30,1 mld. EUR na 189,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 238 169 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 194 720 −287
2.1 Pohľadávky voči MMF 63 219 72
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 131 500 −359
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 43 030 −1 080
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 430 1 117
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 430 1 117
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 672 303 −7 280
5.1 Hlavné refinančné operácie 49 360 −1 143
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 622 749 −6 215
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 139 60
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 56 18
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 19 860 −1 255
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 323 540 −1 897
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 20 641 896
7.2 Ostatné cenné papiere 302 899 −2 793
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 195 −10
9 Ostatné aktíva 234 753 3 569
Úhrn aktív 1 779 000 −7 122
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 771 610 2 876
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 277 334 −22 931
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 189 499 −30 067
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 87 833 7 136
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 412 44
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 182 279 14 927
5.1 Verejná správa 173 931 20 815
5.2 Ostatné záväzky 8 348 −5 888
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 65 750 −3 901
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 532 2 076
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 127 −2 916
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 127 −2 916
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 50 906 0
10 Ostatné pasíva 152 838 2 703
11 Účty precenenia 192 254 0
12 Kapitál a rezervy 72 957 0
Úhrn pasív 1 779 000 −7 122
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá