Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 4 mei 2007

8 mei 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 4 mei 2007 was de daling van EUR  186 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,1 miljard naar EUR 145,4 miljard.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,7 miljard naar EUR 93,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 4,3 miljard naar EUR 624 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 14 miljard naar EUR 46,8 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 10,3 miljard naar EUR 429,7 miljard. Op woensdag 2 mei 2007 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 288,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 279,5 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bedroeg EUR 0,2 miljard (vergeleken met EUR 1,5 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,1 miljard was (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 1,6 miljard naar EUR 182 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 180.517 −186
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 141.412 −639
2.1 Vorderingen op het IMF 9.614 −26
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 131.798 −613
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 25.347 333
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.086 623
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.086 623
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 429.707 −10.311
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 279.499 −9.001
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 149.999 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 209 −1.310
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 13.965 −1.835
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 93.066 708
8 Overheidsschuld, luidende in euro 38.657 −583
9 Overige activa 227.598 937
Totaal activa 1.165.355 −10.953
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 623.959 4.297
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 182.046 −1.618
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 181.994 −1.580
2.2 Depositofaciliteit 52 34
2.3 Termijndeposito's 0 −64
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 −8
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 125 −2
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 55.813 −14.160
5.1 Overheid 46.841 −13.984
5.2 Overige verplichtingen 8.972 −176
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.485 −36
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 162 −134
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 15.610 −268
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 15.610 −268
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.578 0
10 Overige passiva 68.728 968
11 Herwaarderingsrekeningen 125.521 0
12 Kapitaal en reserves 68.328 0
Totaal passiva 1.165.355 −10.953
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media