Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 4. maijā

2007. gada 8. maijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 4. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 186 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 145.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.7 mljrd. euro (līdz 93.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 4.3 mljrd. euro (līdz 624 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 14 mljrd. euro (līdz 46.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 10.3 mljrd. euro (līdz 429.7 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 2. maijā galvenajai refinansēšanas operācijai 288.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 279.5 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.5 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.6 mljrd. euro (līdz 182 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 180,517 −186
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 141,412 −639
2.1 SVF debitoru parādi 9,614 −26
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 131,798 −613
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 25,347 333
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,086 623
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,086 623
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 429,707 −10,311
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 279,499 −9,001
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 149,999 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 209 −1,310
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 13,965 −1,835
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 93,066 708
8 Valdības parāds euro 38,657 −583
9 Pārējie aktīvi 227,598 937
Kopā aktīvi 1,165,355 −10,953
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 623,959 4,297
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 182,046 −1,618
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 181,994 −1,580
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 52 34
2.3 Termiņnoguldījumi 0 −64
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 −8
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 125 −2
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 55,813 −14,160
5.1 Saistības pret valdību 46,841 −13,984
5.2 Pārējās saistības 8,972 −176
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,485 −36
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 162 −134
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,610 −268
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 15,610 −268
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,578 0
10 Pārējās saistības 68,728 968
11 Pārvērtēšanas konti 125,521 0
12 Kapitāls un rezerves 68,328 0
Kopā pasīvi 1,165,355 −10,953
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem