Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 4. maja 2007

8. maj 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 4. maja 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 186 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata dveh centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 0,1 milijarde EUR na 145,4 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,7 milijarde EUR na 93,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 4,3 milijarde EUR na 624 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 14 milijard EUR na 46,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 10,3 milijarde EUR na 429,7 milijarde EUR. V sredo, 2. maja 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 288,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 279,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 1,5 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 0,1 milijarde EUR (medtem ko je bila prejšnji teden skoraj enaka nič).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 1,6 milijarde EUR na 182 milijard EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 180.517 −186
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 141.412 −639
2.1 Terjatve do MDS 9.614 −26
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 131.798 −613
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 25.347 333
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.086 623
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.086 623
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 429.707 −10.311
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 279.499 −9.001
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 149.999 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 209 −1.310
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 13.965 −1.835
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 93.066 708
8 Dolg širše države v EUR 38.657 −583
9 Druga sredstva 227.598 937
Skupaj sredstva 1.165.355 −10.953
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 623.959 4.297
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 182.046 −1.618
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 181.994 −1.580
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 52 34
2.3 Vezane vloge 0 −64
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 −8
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 125 −2
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 55.813 −14.160
5.1 Širša država 46.841 −13.984
5.2 Druge obveznosti 8.972 −176
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 19.485 −36
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 162 −134
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 15.610 −268
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 15.610 −268
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.578 0
10 Druge obveznosti 68.728 968
11 Računi prevrednotenja 125.521 0
12 Kapital in rezerve 68.328 0
Skupaj obveznosti 1.165.355 −10.953
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije