Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 4. máju 2007

8. mája 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 4. mája 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 186 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnili dve centrálne banky Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 0,1 mld. EUR na 145,4 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,7 mld. EUR na 93,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 4,3 mld. EUR na 624 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 14 mld. EUR na 46,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 10,3 mld. EUR na 429,7 mld. EUR. V stredu 2. mája 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 288,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 279,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 1,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 0,1 mld. EUR (v predchádzajúcom týždni bol takmer nulový).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 1,6 mld. EUR na 182 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 180 517 −186
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 141 412 −639
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 614 −26
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 131 798 −613
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 25 347 333
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 086 623
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 086 623
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 429 707 −10 311
5.1 Hlavné refinančné obchody 279 499 −9 001
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 149 999 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 209 −1 310
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 13 965 −1 835
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 93 066 708
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 38 657 −583
9 Ostatné aktíva 227 598 937
Úhrn aktív 1 165 355 −10 953
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 623 959 4 297
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 182 046 −1 618
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 181 994 −1 580
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 52 34
2.3 Termínované vklady 0 −64
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 −8
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 125 −2
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 55 813 −14 160
5.1 Verejná správa 46 841 −13 984
5.2 Ostatné záväzky 8 972 −176
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 485 −36
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 162 −134
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 15 610 −268
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 15 610 −268
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 578 0
10 Ostatné pasíva 68 728 968
11 Účty precenenia 125 521 0
12 Kapitál a rezervy 68 328 0
Úhrn pasív 1 165 355 −10 953
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá