Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 4 maj 2007

8 maj 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 4 maj 2007 motsvarade minskningen på 186 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två nationella centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 145,4 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,7 miljarder EUR till 93,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 4,3 miljarder EUR till 624 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 14 miljarder EUR till 46,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 10,3 miljarder EUR till 429,7 miljarder EUR. Onsdagen den 2 maj 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 288,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 279,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (jämfört med 1,5 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 1,6 miljarder EUR till 182 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 180.517 −186
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 141.412 −639
2.1 Fordringar på IMF 9.614 −26
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 131.798 −613
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 25.347 333
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.086 623
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.086 623
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 429.707 −10.311
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 279.499 −9.001
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 149.999 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 209 −1.310
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 13.965 −1.835
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 93.066 708
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 38.657 −583
9 Övriga tillgångar 227.598 937
Summa tillgångar 1.165.355 −10.953
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 623.959 4.297
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 182.046 −1.618
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 181.994 −1.580
2.2 Inlåningsfacilitet 52 34
2.3 Inlåning med fast löptid 0 −64
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 −8
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 125 −2
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 55.813 −14.160
5.1 Offentliga sektorn 46.841 −13.984
5.2 Övriga skulder 8.972 −176
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 19.485 −36
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 162 −134
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 15.610 −268
8.1 Inlåning och övriga skulder 15.610 −268
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.578 0
10 Övriga skulder 68.728 968
11 Värderegleringskonton 125.521 0
12 Eget kapital 68.328 0
Summa skulder 1.165.355 −10.953
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media