Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 4 май 2007 г.

8 май 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението със 186 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 4 май 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от две централни банки от Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,1 млрд. EUR до 145,4 млрд. EUR.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на Еурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0,7 млрд. EUR до 93,1 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 4,3 млрд. EUR до 624 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление” (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 14 млрд. EUR до 46,8 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 10,3 млрд. EUR до 429,7 млрд. EUR. На 2 май 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 288,5 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 279,5 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. EUR (при 1,5 млрд. EUR през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,1 млрд. EUR (при почти нулева стойност през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от Еурозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 1,6 млрд. EUR до 182 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 180 517 −186
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 141 412 −639
2.1 Вземания от МВФ 9 614 −26
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 131 798 −613
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 25 347 333
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 15 086 623
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 086 623
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 429 707 −10 311
5.1 Основни операции по рефинансиране 279 499 −9 001
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 149 999 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно средство 209 −1 310
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 13 965 −1 835
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 93 066 708
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 38 657 −583
9 Други активи 227 598 937
Общо активи 1 165 355 −10 953
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 623 959 4 297
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 182 046 −1 618
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 181 994 −1 580
2.2 Депозитно улеснение 52 34
2.3 Срочни депозити 0 −64
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −8
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 125 −2
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 55 813 −14 160
5.1 Сектор „Държавно управление“ 46 841 −13 984
5.2 Други задължения 8 972 −176
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 19 485 −36
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 162 −134
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 15 610 −268
8.1 Депозити, салда и други задължения 15 610 −268
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 578 0
10 Други задължения 68 728 968
11 Сметки за преоценка 125 521 0
12 Капитал и резерви 68 328 0
Общо пасиви 1 165 355 −10 953
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите