Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 4 maja 2007 r.

8 maja 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 4 maja 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 186 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,1 mld euro do poziomu 145,4 mld euro.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,7 mld euro do poziomu 93,1 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 4,3 mld euro do poziomu 624 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 14 mld euro do poziomu 46,8 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 10,3 mld euro do poziomu 429,7 mld euro. W środę, 2 maja 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 288,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 279,5 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld euro (w porównaniu z 1,5 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,1 mld euro (w porównaniu z bliskim zera wykorzystaniem w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 1,6 mld euro do poziomu 182 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 180.517 −186
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 141.412 −639
2.1 Należności od MFW 9.614 −26
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 131.798 −613
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 25.347 333
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 15.086 623
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 15.086 623
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 429.707 −10.311
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 279.499 −9.001
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 149.999 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 209 −1.310
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 13.965 −1.835
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 93.066 708
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 38.657 −583
9 Pozostałe aktywa 227.598 937
Aktywa razem 1.165.355 −10.953
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 623.959 4.297
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 182.046 −1.618
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 181.994 −1.580
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 52 34
2.3 Depozyty terminowe 0 −64
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −8
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 125 −2
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 55.813 −14.160
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 46.841 −13.984
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.972 −176
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 19.485 −36
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 162 −134
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 15.610 −268
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 15.610 −268
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.578 0
10 Pozostałe zobowiązania 68.728 968
11 Różnice z aktualizacji wyceny 125.521 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.328 0
Pasywa razem 1.165.355 −10.953
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami