SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 4. maj 2007

8. maj 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 4. maj 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 186 mio. euro som følge af to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,1 mia. euro til 145,4 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,7 mia. euro til 93,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 4,3 mia. euro til 624 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 14 mia. euro til 46,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 10,3 mia. euro til 429,7 mia. euro. Onsdag den 2. maj 2007 udløb en primær markedsoperation på 288,5 mia. euro, og en ny på 279,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 1,5 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 1,6 mia. euro til 182 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 180.517 −186
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 141.412 −639
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.614 −26
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 131.798 −613
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 25.347 333
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.086 623
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.086 623
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 429.707 −10.311
5.1 Primære markedsoperationer 279.499 −9.001
5.2 Langfristede markedsoperationer 149.999 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 209 −1.310
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 13.965 −1.835
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 93.066 708
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 38.657 −583
9 Andre aktiver 227.598 937
Aktiver i alt 1.165.355 −10.953
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 623.959 4.297
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 182.046 −1.618
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 181.994 −1.580
2.2 Indlånsfacilitet 52 34
2.3 Indskud med fast løbetid 0 −64
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 −8
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 125 −2
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 55.813 −14.160
5.1 Offentlig forvaltning og service 46.841 −13.984
5.2 Andre forpligtelser 8.972 −176
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 19.485 −36
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 162 −134
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 15.610 −268
8.1 Indlån og andre forpligtelser 15.610 −268
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.578 0
10 Andre forpligtelser 68.728 968
11 Revalueringskonti 125.521 0
12 Kapital og reserver 68.328 0
Passiver i alt 1.165.355 −10.953
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt