Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 9 februari 2007

13 februari 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 9 februari 2007 was de daling van EUR 70 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,4 miljard naar EUR 144,8 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1,2 miljard naar EUR 83,4 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,3 miljard naar EUR 606 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 1,7 miljard naar EUR 37,7 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 12,9 miljard naar EUR 408,4 miljard. Op woensdag 7 februari 2007 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 292,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 279,5 miljard verrekend.

Het beroep op zowel de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) als de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) was vrijwel nihil, hetgeen ongeveer hetzelfde was als in de voorafgaande week.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 8,1 miljard naar EUR 172,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 176.611 −70
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 144.158 339
2.1 Vorderingen op het IMF 10.043 −547
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 134.115 886
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 22.936 −127
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 13.430 −929
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 13.430 −929
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 409.505 −13.000
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 279.500 −13.003
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 130.001 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 4 4
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 −1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 12.515 895
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 83.383 1.227
8 Overheidsschuld, luidende in euro 39.311 2
9 Overige activa 225.347 2.188
Totaal activa 1.127.196 −9.475
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 606.018 265
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 173.783 −8.268
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 172.671 −8.123
2.2 Depositofaciliteit 34 3
2.3 Termijndeposito's 1.077 −148
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 116 23
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 46.311 −1.997
5.1 Overheid 37.747 −1.673
5.2 Overige verplichtingen 8.564 −324
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.175 430
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 160 0
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 16.489 658
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 16.489 658
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.611 0
10 Overige passiva 72.619 −1.112
11 Herwaarderingsrekeningen 121.990 0
12 Kapitaal en reserves 66.924 526
Totaal passiva 1.127.196 −9.475
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media