Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 9 lutego 2007 r.

13 lutego 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 9 lutego 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 70 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,4 mld euro do poziomu 144,8 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1,2 mld euro do poziomu 83,4 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 0,3 mld euro do poziomu 606 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 1,7 mld euro do poziomu 37,7 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 12,9 mld euro do poziomu 408,4 mld euro. W środę, 7 lutego 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 292,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 279,5 mld euro.

Wykorzystanie zarówno kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5), jak i  depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było bliskie zeru, podobnie jak w poprzednim tygodniu.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 8,1 mld euro do poziomu 172,7 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 176.611 −70
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 144.158 339
2.1 Należności od MFW 10.043 −547
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 134.115 886
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 22.936 −127
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 13.430 −929
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 13.430 −929
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 409.505 −13.000
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 279.500 −13.003
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 130.001 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 4 4
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 12.515 895
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 83.383 1.227
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 39.311 2
9 Pozostałe aktywa 225.347 2.188
Aktywa razem 1.127.196 −9.475
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 606.018 265
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 173.783 −8.268
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 172.671 −8.123
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 34 3
2.3 Depozyty terminowe 1.077 −148
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 116 23
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 46.311 −1.997
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 37.747 −1.673
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.564 −324
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 17.175 430
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 160 0
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 16.489 658
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 16.489 658
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.611 0
10 Pozostałe zobowiązania 72.619 −1.112
11 Różnice z aktualizacji wyceny 121.990 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 66.924 526
Pasywa razem 1.127.196 −9.475
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami