Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 9. februārī

2007. gada 13. februārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 9. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 70 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 144.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1.2 mljrd. euro (līdz 83.4 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 606 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.7 mljrd. euro (līdz 37.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 12.9 mljrd. euro (līdz 408.4 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 7. februārī galvenajai refinansēšanas operācijai 292.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 279.5 mljrd. euro apmērā.

Gan aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis), gan noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 8.1 mljrd. euro (līdz 172.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 176,611 −70
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 144,158 339
2.1 SVF debitoru parādi 10,043 −547
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 134,115 886
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 22,936 −127
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13,430 −929
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 13,430 −929
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 409,505 −13,000
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 279,500 −13,003
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 130,001 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 4 4
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 −1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 12,515 895
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 83,383 1,227
8 Valdības parāds euro 39,311 2
9 Pārējie aktīvi 225,347 2,188
Kopā aktīvi 1,127,196 −9,475
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 606,018 265
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 173,783 −8,268
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 172,671 −8,123
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 34 3
2.3 Termiņnoguldījumi 1,077 −148
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 116 23
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 46,311 −1,997
5.1 Saistības pret valdību 37,747 −1,673
5.2 Pārējās saistības 8,564 −324
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,175 430
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 160 0
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,489 658
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 16,489 658
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,611 0
10 Pārējās saistības 72,619 −1,112
11 Pārvērtēšanas konti 121,990 0
12 Kapitāls un rezerves 66,924 526
Kopā pasīvi 1,127,196 −9,475
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem