Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 9 февруари 2007 г.

13 февруари 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението със 70 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 9 февруари 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т. 2 и 3 от активите минус т. 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0.4 млрд. EUR до 144.8 млрд. EUR в резултат от извършените трансакции с клиенти и от портфейлни трансакции.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 1.2 млрд. EUR до 83.4 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) нарастват с 0.3 млрд. EUR до 606 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление” (т. 5.1. от пасивите) намаляват с 1.7 млрд. EUR и възлизат на 37.7 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитните институции (т. 5 от активите минус т. 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. и 4 от пасивите) намалява с 12.9 млрд. EUR до 408.4 млрд. EUR. На 7 февруари 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 292.5 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 279.5 млрд. EUR.

Използваните пределно кредитно средство (т. 5.5. от активите) и депозитно улеснение (т. 2.2. от пасивите) са с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еурозоната

В резултат на всички трансакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.1. от пасивите) се отчита намаление с 8.1 млрд. EUR до 172.7 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 176 611 −70
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 144 158 339
2.1 Вземания от МВФ 10 043 −547
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 134 115 886
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 22 936 −127
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 13 430 −929
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 13 430 −929
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 409 505 −13 000
5.1 Основни операции по рефинансиране 279 500 −13 003
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 130 001 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно средство 4 4
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −1
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 12 515 895
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 83 383 1 227
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 39 311 2
9 Други активи 225 347 2 188
Общо активи 1 127 196 −9 475
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 606 018 265
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 173 783 −8 268
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 172 671 −8 123
2.2 Депозитно улеснение 34 3
2.3 Срочни депозити 1 077 −148
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 0
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 116 23
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 46 311 −1 997
5.1 Сектор „Държавно управление“ 37 747 −1 673
5.2 Други задължения 8 564 −324
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 17 175 430
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 160 0
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 16 489 658
8.1 Депозити, салда и други задължения 16 489 658
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 611 0
10 Други задължения 72 619 −1 112
11 Сметки за преоценка 121 990 0
12 Капитал и резерви 66 924 526
Общо пасиви 1 127 196 −9 475
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите