Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 9. februáru 2007

13. februára 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 9. februára 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 70 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna centrálna banka Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,4 mld. EUR na 144,8 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 1,2 mld. EUR na 83,4 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 0,3 mld. EUR na 606 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 1,7 mld. EUR na 37,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 12,9 mld. EUR na 408,4 mld. EUR. V stredu 7. februára 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 292,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 279,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) i  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 8,1 mld. EUR na 172,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 176 611 −70
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 144 158 339
2.1 Pohľadávky voči MMF 10 043 −547
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 134 115 886
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 22 936 −127
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 13 430 −929
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 13 430 −929
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 409 505 −13 000
5.1 Hlavné refinančné obchody 279 500 −13 003
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 130 001 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 4 4
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 −1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 12 515 895
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 83 383 1 227
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 39 311 2
9 Ostatné aktíva 225 347 2 188
Úhrn aktív 1 127 196 −9 475
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 606 018 265
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 173 783 −8 268
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 172 671 −8 123
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 34 3
2.3 Termínované vklady 1 077 −148
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 116 23
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 46 311 −1 997
5.1 Verejná správa 37 747 −1 673
5.2 Ostatné záväzky 8 564 −324
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 175 430
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 160 0
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 16 489 658
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 16 489 658
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 611 0
10 Ostatné pasíva 72 619 −1 112
11 Účty precenenia 121 990 0
12 Kapitál a rezervy 66 924 526
Úhrn pasív 1 127 196 −9 475
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá