Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 9 februari 2007

13 februari 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 9 februari 2007 motsvarade minskningen på 70 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 144,8 miljarder EUR som resultat av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1,2 miljarder EUR till 83,4 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 606 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 1,7 miljarder EUR till 37,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 12,9 miljarder EUR till 408,4 miljarder EUR. Onsdagen den 7 februari 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 292,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 279,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) och utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var nästan noll, ungefär som föregående vecka.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 8,1 miljarder EUR till 172,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 176.611 −70
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 144.158 339
2.1 Fordringar på IMF 10.043 −547
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 134.115 886
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 22.936 −127
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 13.430 −929
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 13.430 −929
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 409.505 −13.000
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 279.500 −13.003
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 130.001 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 4 4
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 −1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 12.515 895
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 83.383 1.227
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 39.311 2
9 Övriga tillgångar 225.347 2.188
Summa tillgångar 1.127.196 −9.475
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 606.018 265
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 173.783 −8.268
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 172.671 −8.123
2.2 Inlåningsfacilitet 34 3
2.3 Inlåning med fast löptid 1.077 −148
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 116 23
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 46.311 −1.997
5.1 Offentliga sektorn 37.747 −1.673
5.2 Övriga skulder 8.564 −324
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 17.175 430
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 160 0
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 16.489 658
8.1 Inlåning och övriga skulder 16.489 658
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.611 0
10 Övriga skulder 72.619 −1.112
11 Värderegleringskonton 121.990 0
12 Eget kapital 66.924 526
Summa skulder 1.127.196 −9.475
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media