SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 9. februar 2007

13. februar 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 9. februar 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 70 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,4 mia. euro til 144,8 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1,2 mia. euro til 83,4 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,3 mia. euro til 606 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 1,7 mia. euro til 37,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 12,9 mia. euro til 408,4 mia. euro. Onsdag den 7. februar 2007 udløb en primær markedsoperation på 292,5 mia. euro, og en ny på 279,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af både den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) og indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) var praktisk taget nul, hvilket var næsten det samme som i ugen før.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 8,1 mia. euro til 172,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 176.611 −70
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 144.158 339
2.1 Tilgodehavender hos IMF 10.043 −547
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 134.115 886
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 22.936 −127
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 13.430 −929
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 13.430 −929
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 409.505 −13.000
5.1 Primære markedsoperationer 279.500 −13.003
5.2 Langfristede markedsoperationer 130.001 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 4 4
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 −1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 12.515 895
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 83.383 1.227
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 39.311 2
9 Andre aktiver 225.347 2.188
Aktiver i alt 1.127.196 −9.475
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 606.018 265
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 173.783 −8.268
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 172.671 −8.123
2.2 Indlånsfacilitet 34 3
2.3 Indskud med fast løbetid 1.077 −148
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 116 23
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 46.311 −1.997
5.1 Offentlig forvaltning og service 37.747 −1.673
5.2 Andre forpligtelser 8.564 −324
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 17.175 430
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 160 0
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 16.489 658
8.1 Indlån og andre forpligtelser 16.489 658
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.611 0
10 Andre forpligtelser 72.619 −1.112
11 Revalueringskonti 121.990 0
12 Kapital og reserver 66.924 526
Passiver i alt 1.127.196 −9.475
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt