Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 9. februarja 2007

13. februar 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 9. februarja 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 70 milijonov EUR, kar odraža prodajo zlata, ki jo je izvedla ena centralna banka Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,4 milijarde EUR na 144,8 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1,2 milijarde EUR na 83,4 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,3 milijarde EUR na 606 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 1,7 milijarde EUR na 37,7 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 12,9 milijarde EUR na 408,4 milijarde EUR. V sredo, 7. februarja 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 292,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 279,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) in uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) sta bili skoraj enaki nič, kar je približno enako kot prejšnji teden.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 8,1 milijarde EUR na 172,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 176.611 −70
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 144.158 339
2.1 Terjatve do MDS 10.043 −547
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 134.115 886
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 22.936 −127
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 13.430 −929
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 13.430 −929
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 409.505 −13.000
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 279.500 −13.003
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 130.001 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 4 4
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 −1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 12.515 895
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 83.383 1.227
8 Dolg širše države v EUR 39.311 2
9 Druga sredstva 225.347 2.188
Skupaj sredstva 1.127.196 −9.475
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 606.018 265
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 173.783 −8.268
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 172.671 −8.123
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 34 3
2.3 Vezane vloge 1.077 −148
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 116 23
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 46.311 −1.997
5.1 Širša država 37.747 −1.673
5.2 Druge obveznosti 8.564 −324
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 17.175 430
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 160 0
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 16.489 658
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 16.489 658
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.611 0
10 Druge obveznosti 72.619 −1.112
11 Računi prevrednotenja 121.990 0
12 Kapital in rezerve 66.924 526
Skupaj obveznosti 1.127.196 −9.475