Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2005. gada 9. septembrī

2005. gada 13. septembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2005. gada 9. septembrī, Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 166.6 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1.3 mljrd. euro (līdz 89.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.1 mljrd. euro (līdz 532 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.8 mljrd. euro (līdz 54.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 1.5 mljrd. euro (līdz 384.5 mljrd. euro). Trešdien, 2005. gada 7. septembrī galvenā refinansēšanas operācija 293 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 294.5 mljrd. euro apmērā.

Gan aizdevumu iespējas uz nakti (5.5 aktīvu postenis), gan noguldījumu iespējas (2.2 pasīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 4.8 mljrd. euro (līdz 151.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 137,829 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 158,074 −1,629
2.1 SVF debitoru parādi 19,831 −114
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 138,243 −1,515
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 21,884 −69
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,995 −414
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 8,995 −414
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 384,509 1,490
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 294,499 1,497
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 89,999 0
5.3 Precizējošās reverse operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reverse operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 3 1
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 8 −8
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,386 126
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 89,933 1,267
8 Valdības parāds euro 40,750 0
9 Pārējie aktīvi 133,622 1,211
Kopā aktīvi 978,982 1,982
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 531,994 1,069
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 151,508 4,805
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 151,495 4,825
2.2 Noguldījumu iespēja 10 −23
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reverse operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 3 3
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 127 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 61,500 −1,965
5.1 Saistības pret valdību 54,562 −1,792
5.2 Pārējās saistības 6,938 −173
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,685 −633
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 205 −265
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,208 −1,236
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,208 −1,236
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,896 0
10 Pārējās saistības 59,163 206
11 Pārvērtēšanas konti 92,292 0
12 Kapitāls un rezerves 58,404 1
Kopā pasīvi 978,982 1,982

Kontaktinformācija presei