Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema 
na dan 9. septembra 2005

13. september 2005

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 9. septembra 2005, se je neto stanje Evrosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,2 milijarde EUR na 166,6 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1,3 milijarde EUR na 89,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,1 milijarde EUR na 532 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 1,8 milijarde EUR na 54,6 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 1,5 milijarde EUR na 384,5 milijarde EUR. V sredo, 7. septembra 2005, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 293 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 294,5 milijarde EUR.

Zadolževanje prek odprte ponudbe mejnega posojanja (postavka sredstev 5.5) in odprte ponudbe deponiranja likvidnosti čez noč (postavka obveznosti 2.2) je bilo skoraj enako nič, kar je približno enako kot prejšnji teden.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 4,8 milijarde EUR na 151,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 137.829 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 158.074 −1.629
2.1 Terjatve do MDS 19.831 −114
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 138.243 −1.515
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 21.884 −69
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 8.995 −414
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 8.995 −414
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 384.509 1.490
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 294.499 1.497
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 89.999 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojanja 3 1
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 8 −8
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.386 126
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 89.933 1.267
8 Dolg širše države v EUR 40.750 0
9 Druga sredstva 133.622 1.211
Skupaj sredstva 978.982 1.982
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 531.994 1.069
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 151.508 4.805
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 151.495 4.825
2.2 Odprta ponudba mejnega deponiranja likvidnosti čez noč 10 −23
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 3 3
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 127 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 61.500 −1.965
5.1 Širša država 54.562 −1.792
5.2 Druge obveznosti 6.938 −173
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 10.685 −633
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 205 −265
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.208 −1.236
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.208 −1.236
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.896 0
10 Druge obveznosti 59.163 206
11 Računi prevrednotenja 92.292 0
12 Kapital in rezerve 58.404 1
Skupaj obveznosti 978.982 1.982

Stiki za medije