De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 9 september 2005

13 september 2005

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 9 september 2005 daalde de netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) met EUR 0,2 miljard naar EUR 166,6 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1,3 miljard naar EUR 89,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,1 miljard naar EUR 532 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 1,8 miljard naar EUR 54,6 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 1,5 miljard naar EUR 384,5 miljard. Op woensdag 7 september 2005 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 293 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 294,5 miljard verrekend.

Het beroep op zowel de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) als de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) was vrijwel nihil, hetgeen ongeveer hetzelfde was als in de voorafgaande week.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 4,8 miljard naar EUR 151,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 137.829 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 158.074 −1.629
2.1 Vorderingen op het IMF 19.831 −114
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 138.243 −1.515
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 21.884 −69
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 8.995 −414
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 8.995 −414
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 384.509 1.490
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 294.499 1.497
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 89.999 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 3 1
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 8 −8
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.386 126
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 89.933 1.267
8 Overheidsschuld, luidende in euro 40.750 0
9 Overige activa 133.622 1.211
Totaal activa 978.982 1.982
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 531.994 1.069
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 151.508 4.805
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 151.495 4.825
2.2 Depositofaciliteit 10 −23
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 3 3
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 127 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 61.500 −1.965
5.1 Overheid 54.562 −1.792
5.2 Overige verplichtingen 6.938 −173
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.685 −633
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 205 −265
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.208 −1.236
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.208 −1.236
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.896 0
10 Overige passiva 59.163 206
11 Herwaarderingsrekeningen 92.292 0
12 Kapitaal en reserves 58.404 1
Totaal passiva 978.982 1.982

Contactpersonen voor de media