Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 9. septembru 2005

13. septembra 2005

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom 9. septembra 2005 sa čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,2 mld. EUR na 166,6 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách (položka 7 na strane aktív) v držbe Eurosystému sa zvýšil o 1,3 mld. EUR na 89,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 1,1 mld. EUR na 532 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 1,8 mld. EUR na 54,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 1,5 mld. EUR na 384,5 mld. EUR. V stredu 7. septembra 2005 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 293 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 294,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) i jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 4,8 mld. EUR na 151,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 137 829 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 158 074 −1 629
2.1 Pohľadávky voči MMF 19 831 −114
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 138 243 −1 515
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 21 884 −69
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 8 995 −414
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 8 995 −414
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 384 509 1 490
5.1 Hlavné refinančné obchody 294 499 1 497
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 89 999 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 3 1
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 8 −8
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 386 126
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 89 933 1 267
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 40 750 0
9 Ostatné aktíva 133 622 1 211
Úhrn aktív 978 982 1 982
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 531 994 1 069
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 151 508 4 805
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 151 495 4 825
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 10 −23
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 3 3
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 127 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 61 500 −1 965
5.1 Verejná správa 54 562 −1 792
5.2 Ostatné záväzky 6 938 −173
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 685 −633
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 205 −265
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 208 −1 236
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 208 −1 236
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 896 0
10 Ostatné pasíva 59 163 206
11 Účty precenenia 92 292 0
12 Kapitál a rezervy 58 404 1
Úhrn pasív 978 982 1 982

Kontakt pre médiá