Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 9. září 2005

13. září 2005

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 9. září 2005 poklesl čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv minus položky 7, 8 a 9 na straně pasiv) v důsledku klientských a portfoliových transakcí o 0,2 mld. EUR na 166,6 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1,3 mld. EUR na 89,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1,1 mld. EUR na 532 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 1,8 mld. EUR na 54,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 1,5 mld. EUR na 384,5 mld. EUR. Ve středu 7. září 2005 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 293 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 294,5 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) i vkladová facilita (položka 2.2 na straně pasiv) zůstaly prakticky nevyužity, obdobně jako během předchozího týdne.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 4,8 mld. EUR na 151,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 137 829 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 158 074 −1 629
2.1 Pohledávky za MMF 19 831 −114
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 138 243 −1 515
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 21 884 −69
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 8 995 −414
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 8 995 −414
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 384 509 1 490
5.1 Hlavní refinanční operace 294 499 1 497
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 89 999 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 3 1
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 8 −8
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 3 386 126
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 89 933 1 267
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 40 750 0
9 Ostatní aktiva 133 622 1 211
Aktiva celkem 978 982 1 982
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 531 994 1 069
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 151 508 4 805
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 151 495 4 825
2.2 Vkladová facilita 10 −23
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 3 3
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 127 0
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 61 500 −1 965
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 54 562 −1 792
5.2 Ostatní závazky 6 938 −173
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 10 685 −633
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 205 −265
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 208 −1 236
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 208 −1 236
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 896 0
10 Ostatní pasiva 59 163 206
11 Účty přecenění 92 292 0
12 Kapitál a rezervní fondy 58 404 1
Pasiva celkem 978 982 1 982

Kontakty pro média