Eurosystemets konsoliderede balance pr. 9. september 2005

13. september 2005

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 9. september 2005, faldt Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) med 0,2 mia. euro til 166,6 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1,3 mia. euro til 89,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,1 mia. euro til 532 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 1,8 mia. euro til 54,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 1,5 mia. euro til 384,5 mia. euro. Onsdag den 7. september 2005 udløb en primær markedsoperation på 293 mia. euro, og en ny på 294,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af både den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) og indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) var praktisk taget nul, hvilket var næsten det samme som i ugen før.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 4,8 mia. euro til 151,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 137.829 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 158.074 −1.629
2.1 Tilgodehavender hos IMF 19.831 −114
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 138.243 −1.515
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 21.884 −69
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 8.995 −414
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 8.995 −414
4.2 Tilgodehavender opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 384.509 1.490
5.1 Primære markedsoperationer 294.499 1.497
5.2 Langfristede markedsoperationer 89.999 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 3 1
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 8 −8
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 3.386 126
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 89.933 1.267
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 40.750 0
9 Andre aktiver 133.622 1.211
Aktiver i alt 978.982 1.982
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 531.994 1.069
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 151.508 4.805
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 151.495 4.825
2.2 Indlånsfacilitet 10 −23
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 3 3
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 127 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 61.500 −1.965
5.1 Offentlig forvaltning og service 54.562 −1.792
5.2 Andre forpligtelser 6.938 −173
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 10.685 −633
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 205 −265
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.208 −1.236
8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.208 −1.236
8.2 Forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.896 0
10 Andre forpligtelser 59.163 206
11 Revalueringskonti 92.292 0
12 Kapital og reserver 58.404 1
Passiver i alt 978.982 1.982

Medie- og pressehenvendelser