Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 9 września 2005 r.

13 września 2005 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 9 września 2005 r. pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,2 mld euro do poziomu 166,6 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby zbywalnych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1,3 mld euro do poziomu 89,9 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 1,1 mld euro do poziomu 532 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 1,8 mld euro do poziomu 54,6 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan kredytów netto udzielonych przez Eurosystem instytucjom kredytowym (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 1,5 mld euro do poziomu 384,5 mld euro. W środę, 7 września 2005 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 293 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 294,5 mld euro.

Wykorzystanie zarówno kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5), jak i depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było bliskie zeru, podobnie jak w poprzednim tygodniu.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 4,8 mld euro do poziomu 151,5 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 137.829 0
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 158.074 −1.629
2.1 Należności od MFW 19.831 −114
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 138.243 −1.515
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 21.884 −69
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 8.995 −414
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 8.995 −414
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 384.509 1.490
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 294.499 1.497
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 89.999 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 3 1
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 8 −8
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 3.386 126
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 89.933 1.267
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 40.750 0
9 Pozostałe aktywa 133.622 1.211
Aktywa razem 978.982 1.982
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 531.994 1.069
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 151.508 4.805
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 151.495 4.825
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 10 −23
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3 3
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 127 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 61.500 −1.965
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 54.562 −1.792
5.2 Pozostałe zobowiązania 6.938 −173
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 10.685 −633
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 205 −265
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 7.208 −1.236
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 7.208 −1.236
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.896 0
10 Pozostałe zobowiązania 59.163 206
11 Różnice z aktualizacji wyceny 92.292 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 58.404 1
Pasywa razem 978.982 1.982

Kontakt z mediami