Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 9 september 2005

13 september 2005

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 9 september 2005 minskade Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) med 0,2 miljarder EUR till 166,6 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av marknadsnoterade värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1,3 miljarder EUR till 89,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,1 miljarder EUR till 532 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 1,8 miljarder EUR till 54,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 1,5 miljarder EUR till 384.5 miljarder EUR. Onsdagen den 7 september 2005 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 293 miljarder EUR och ersattes med en ny på 294,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av både utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) och inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var i stort sett noll, ungefär samma som föregående vecka.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 4,8 miljarder EUR till 151,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 137.829 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 158.074 −1.629
2.1 Fordringar på IMF 19.831 −114
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 138.243 −1.515
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 21.884 −69
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 8.995 −414
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 8.995 −414
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 384.509 1.490
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 294.499 1.497
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 89.999 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 3 1
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 8 −8
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 3.386 126
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 89.933 1.267
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 40.750 0
9 Övriga tillgångar 133.622 1.211
Summa tillgångar 978.982 1.982
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 531.994 1.069
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 151.508 4.805
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 151.495 4.825
2.2 Inlåningsfacilitet 10 −23
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 3 3
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 127 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 61.500 −1.965
5.1 Offentliga sektorn 54.562 −1.792
5.2 Övriga skulder 6.938 −173
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 10.685 −633
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 205 −265
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.208 −1.236
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.208 −1.236
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.896 0
10 Övriga skulder 59.163 206
11 Värderegleringskonton 92.292 0
12 Eget kapital 58.404 1
Summa skulder 978.982 1.982

Kontakt för media