Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 5. augustu 2005

9. augusta 2005

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom 5. augusta 2005 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 87 mil. EUR v dôsledku predaja zlata dvomi centrálnymi bankami Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa takmer nezmenila a predstavuje 166,9 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách (položka 7 na strane aktív) v držbe Eurosystému sa zvýšil o 0,3 mld. EUR na 85,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 3,7 mld. EUR na 537,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 13,8 mld. EUR na 64,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 2,8 mld. EUR na 404 mld. EUR. V stredu 3. augusta 2005 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 317 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 314 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), rovnako ako objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív), ktorý v predchádzajúcom týždni dosiahol 0,2 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 7,4 mld. EUR na 152,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 137 991 −87
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 160 442 856
2.1 Pohľadávky voči MMF 20 214 −282
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 140 228 1 138
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 21 543 33
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 9 509 −134
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 9 509 −134
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 404 001 −3 006
5.1 Hlavné refinančné obchody 313 999 −3 002
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 89 998 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 3 −4
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 083 −185
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 85 928 272
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 40 752 0
9 Ostatné aktíva 131 616 320
Úhrn aktív 994 865 −1 931
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 537 527 3 734
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 152 387 7 202
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 152 355 7 401
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 31 −199
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 127 −2
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 71 192 −13 692
5.1 Verejná správa 64 182 −13 763
5.2 Ostatné záväzky 7 010 71
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 169 28
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 270 38
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 899 890
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 899 890
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 896 0
10 Ostatné pasíva 57 813 −131
11 Účty precenenia 92 292 0
12 Kapitál a rezervy 58 293 2
Úhrn pasív 994 865 −1 931

Kontakt pre médiá