Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 5 sierpnia 2005 r.

9 sierpnia 2005 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 5 sierpnia 2005 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 87 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 166,9 mld euro.

Zasoby zbywalnych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,3 mld euro do poziomu 85,9 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 3,7 mld euro do poziomu 537,5 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 13,8 mld euro do poziomu 64,2 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan kredytów netto udzielonych przez Eurosystem instytucjom kredytowym (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 2,8 mld euro do poziomu 404 mld euro. W środę, 3 sierpnia 2005 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 317 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 314 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zeru (podobnie jak w poprzednim tygodniu); również wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było bliskie zeru (w porównaniu z 0,2 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 7,4 mld euro do poziomu 152,4 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 137.991 −87
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 160.442 856
2.1 Należności od MFW 20.214 −282
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 140.228 1.138
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 21.543 33
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 9.509 −134
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 9.509 −134
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 404.001 −3.006
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 313.999 −3.002
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 89.998 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 3 −4
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 3.083 −185
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 85.928 272
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 40.752 0
9 Pozostałe aktywa 131.616 320
Aktywa razem 994.865 −1.931
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 537.527 3.734
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 152.387 7.202
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 152.355 7.401
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 31 −199
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 127 −2
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 71.192 −13.692
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 64.182 −13.763
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.010 71
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 10.169 28
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 270 38
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 8.899 890
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 8.899 890
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.896 0
10 Pozostałe zobowiązania 57.813 −131
11 Różnice z aktualizacji wyceny 92.292 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 58.293 2
Pasywa razem 994.865 −1.931

Kontakt z mediami