Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2005 m. rugpjūčio 5 d.

2005 m. rugpjūčio 9 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2005 m. rugpjūčio 5 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 87 mln. eurų dėl dviejų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) beveik nekito ir liko 166,9 mlrd. eurų.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 85,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,7 mlrd. eurų – iki 537,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 13,8 mlrd. eurų – iki 64,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,8 mlrd. eurų – iki 404 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2005 m. rugpjūčio 3 d., baigėsi 317 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 314 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), ir pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 7,4 mlrd. eurų – iki 152,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 137 991 −87
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 160 442 856
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 20 214 −282
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 140 228 1 138
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 21 543 33
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 9 509 −134
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 9 509 −134
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 404 001 −3 006
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 313 999 −3 002
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 89 998 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 3 −4
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 083 −185
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 85 928 272
8 Valdžios skola eurais 40 752 0
9 Kitas turtas 131 616 320
Visas turtas 994 865 −1 931
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 537 527 3 734
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 152 387 7 202
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 152 355 7 401
2.2 Indėlių galimybė 31 −199
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 127 −2
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 71 192 −13 692
5.1 Valdžiai 64 182 −13 763
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 010 71
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 10 169 28
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 270 38
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 899 890
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 899 890
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 896 0
10 Kiti įsipareigojimai 57 813 −131
11 Perkainojimo sąskaitos 92 292 0
12 Kapitalas ir rezervai 58 293 2
Visi įsipareigojimai 994 865 −1 931

Kontaktai žiniasklaidai