Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 5. august 2005

9. august 2005

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 5. august 2005, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 87 mio. euro som følge af to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev praktisk taget uændret og udgjorde 166,9 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,3 mia. euro til 85,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3,7 mia. euro til 537,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 13,8 mia. euro til 64,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 2,8 mia. euro til 404 mia. euro. Onsdag den 3. august 2005 udløb en primær markedsoperation på 317 mia. euro, og en ny på 314 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) var også praktisk taget nul (mod 0,2 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 7,4 mia. euro til 152,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 137.991 −87
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 160.442 856
2.1 Tilgodehavender hos IMF 20.214 −282
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 140.228 1.138
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 21.543 33
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 9.509 −134
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 9.509 −134
4.2 Tilgodehavender opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 404.001 −3.006
5.1 Primære markedsoperationer 313.999 −3.002
5.2 Langfristede markedsoperationer 89.998 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 3 −4
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 1 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 3.083 −185
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 85.928 272
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 40.752 0
9 Andre aktiver 131.616 320
Aktiver i alt 994.865 −1.931
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 537.527 3.734
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 152.387 7.202
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 152.355 7.401
2.2 Indlånsfacilitet 31 −199
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 127 −2
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 71.192 −13.692
5.1 Offentlig forvaltning og service 64.182 −13.763
5.2 Andre forpligtelser 7.010 71
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 10.169 28
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 270 38
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.899 890
8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.899 890
8.2 Forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.896 0
10 Andre forpligtelser 57.813 −131
11 Revalueringskonti 92.292 0
12 Kapital og reserver 58.293 2
Passiver i alt 994.865 −1.931

Medie- og pressehenvendelser