Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 5. srpnu 2005

9. srpna 2005

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 5. srpna 2005 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 87 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě centrální banky Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv minus položky 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 166,9 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,3 mld. EUR na 85,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3,7 mld. EUR na 537,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 13,8 mld. EUR na 64,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 2,8 mld. EUR na 404 mld. EUR. Ve středu 3. srpna 2005 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 317 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 314 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala obdobně jako během předchozího týdne téměř nevyužita a také vkladová facilita (položka 2.2 na straně pasiv) prakticky nebyla využívána (zatímco během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím uloženo 0,2 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 7,4 mld. EUR na 152,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 137 991 −87
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 160 442 856
2.1 Pohledávky za MMF 20 214 −282
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 140 228 1 138
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 21 543 33
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 9 509 −134
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 9 509 −134
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 404 001 −3 006
5.1 Hlavní refinanční operace 313 999 −3 002
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 89 998 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 3 −4
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 3 083 −185
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 85 928 272
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 40 752 0
9 Ostatní aktiva 131 616 320
Aktiva celkem 994 865 −1 931
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 537 527 3 734
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 152 387 7 202
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 152 355 7 401
2.2 Vkladová facilita 31 −199
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 127 −2
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 71 192 −13 692
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 64 182 −13 763
5.2 Ostatní závazky 7 010 71
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 10 169 28
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 270 38
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 899 890
8.1 Vklady a ostatní závazky 8 899 890
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 896 0
10 Ostatní pasiva 57 813 −131
11 Účty přecenění 92 292 0
12 Kapitál a rezervní fondy 58 293 2
Pasiva celkem 994 865 −1 931

Kontakty pro média