Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 5 augustus 2005

9 augustus 2005

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 5 augustus 2005 was de daling van EUR 87 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 166,9 miljard.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,3 miljard naar EUR 85,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3,7 miljard naar EUR 537,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 13,8 miljard naar EUR 64,2 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 2,8 miljard naar EUR 404 miljard. Op woensdag 3 augustus 2005 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 317 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 314 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), en het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) was eveneens vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 7,4 miljard naar EUR 152,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 137.991 −87
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 160.442 856
2.1 Vorderingen op het IMF 20.214 −282
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 140.228 1.138
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 21.543 33
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 9.509 −134
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 9.509 −134
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 404.001 −3.006
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 313.999 −3.002
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 89.998 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 3 −4
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.083 −185
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 85.928 272
8 Overheidsschuld, luidende in euro 40.752 0
9 Overige activa 131.616 320
Totaal activa 994.865 −1.931
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 537.527 3.734
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 152.387 7.202
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 152.355 7.401
2.2 Depositofaciliteit 31 −199
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 127 −2
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 71.192 −13.692
5.1 Overheid 64.182 −13.763
5.2 Overige verplichtingen 7.010 71
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.169 28
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 270 38
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.899 890
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.899 890
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.896 0
10 Overige passiva 57.813 −131
11 Herwaarderingsrekeningen 92.292 0
12 Kapitaal en reserves 58.293 2
Totaal passiva 994.865 −1.931

Contactpersonen voor de media