Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2005. gada 5. augustā

2005. gada 9. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2005. gada 5. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 87 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (166.9 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 85.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3.7 mljrd. euro (līdz 537.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 13.8 mljrd. euro (līdz 64.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 2.8 mljrd. euro (līdz 404 mljrd. euro). Trešdien, 2005. gada 3. augustā galvenā refinansēšanas operācija 317 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 314 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), arī noguldījumu iespējas (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 7.4 mljrd. euro (līdz 152.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 137,991 −87
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 160,442 856
2.1 SVF debitoru parādi 20,214 −282
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 140,228 1,138
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 21,543 33
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,509 −134
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 9,509 −134
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 404,001 −3,006
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 313,999 −3,002
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 89,998 0
5.3 Precizējošās reverse operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reverse operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 3 −4
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,083 −185
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 85,928 272
8 Valdības parāds euro 40,752 0
9 Pārējie aktīvi 131,616 320
Kopā aktīvi 994,865 −1,931
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 537,527 3,734
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 152,387 7,202
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 152,355 7,401
2.2 Noguldījumu iespēja 31 −199
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reverse operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 127 −2
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 71,192 −13,692
5.1 Saistības pret valdību 64,182 −13,763
5.2 Pārējās saistības 7,010 71
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,169 28
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 270 38
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,899 890
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,899 890
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,896 0
10 Pārējās saistības 57,813 −131
11 Pārvērtēšanas konti 92,292 0
12 Kapitāls un rezerves 58,293 2
Kopā pasīvi 994,865 −1,931

Kontaktinformācija presei