Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 5. august 2005

9. august 2005

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

5. augustil 2005 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 87 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis peaaegu muutumatuna 166,9 miljardi euro tasemel.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,3 miljardi euro võrra 85,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 3,7 miljardi euro võrra 537,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 13,8 miljardi euro võrra 64,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 2,8 miljardi euro võrra 404 miljardi euroni. Kolmapäeval, 3. augustil 2005 möödus 317 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 314 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 7,4 miljardi euro võrra 152,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 137 991 −87
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 160 442 856
2.1 Nõuded RVFle 20 214 −282
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 140 228 1 138
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 21 543 33
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 9 509 −134
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 9 509 −134
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 404 001 −3 006
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 313 999 −3 002
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 89 998 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 3 −4
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 3 083 −185
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 85 928 272
8 Valitsussektori võlg eurodes 40 752 0
9 Muud varad 131 616 320
Varad kokku 994 865 −1 931
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 537 527 3 734
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 152 387 7 202
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 152 355 7 401
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 31 −199
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 127 −2
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 71 192 −13 692
5.1 Valitsussektor 64 182 −13 763
5.2 Muud kohustused 7 010 71
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 10 169 28
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 270 38
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 899 890
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 899 890
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 896 0
10 Muud kohustused 57 813 −131
11 Ümberhindluskontod 92 292 0
12 Kapital ja reservid 58 293 2
Kohustused kokku 994 865 −1 931

Kontaktandmed