Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 5. avgusta 2005

9. avgust 2005

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 5. avgusta 2005, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 87 milijonov EUR kot posledica prodaje zlata v dveh centralnih bankah Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 166,9 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,3 milijarde EUR na 85,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3,7 milijarde EUR na 537,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 13,8 milijarde EUR na 64,2 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 2,8 milijarde EUR na 404 milijard EUR. V sredo, 3. avgusta 2005, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 317 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 314 milijard EUR.

Zadolževanje prek odprte ponudbe mejnega posojanja (postavka sredstev 5.5) je bilo skoraj enako nič (približno enako kot prejšnji teden), enako tudi uporaba odprte ponudbe deponiranja likvidnosti čez noč (postavka obveznosti 2.2) (v primerjavi s prejšnjim tednom, ko je znašala 0,2 milijarde EUR).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 7,4 milijarde EUR na 152,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 137.991 −87
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 160.442 856
2.1 Terjatve do MDS 20.214 −282
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 140.228 1.138
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 21.543 33
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 9.509 −134
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 9.509 −134
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 404.001 −3.006
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 313.999 −3.002
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 89.998 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojanja 3 −4
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.083 −185
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 85.928 272
8 Dolg širše države v EUR 40.752 0
9 Druga sredstva 131.616 320
Skupaj sredstva 994.865 −1.931
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 537.527 3.734
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 152.387 7.202
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 152.355 7.401
2.2 Odprta ponudba mejnega deponiranja likvidnosti čez noč 31 −199
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 127 −2
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 71.192 −13.692
5.1 Širša država 64.182 −13.763
5.2 Druge obveznosti 7.010 71
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 10.169 28
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 270 38
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.899 890
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.899 890
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.896 0
10 Druge obveznosti 57.813 −131
11 Računi prevrednotenja 92.292 0
12 Kapital in rezerve 58.293 2
Skupaj obveznosti 994.865 −1.931

Stiki za medije