Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 5 augusti 2005

9 augusti 2005

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 5 augusti 2005 motsvarade minskningen på 87 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld per den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var i stort sett oförändrad på 166,9 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av marknadsnoterade värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 85,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3,7 miljarder EUR till 537,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 13,8 miljarder EUR till 64,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 2,8 miljarder EUR till 404 miljarder EUR. Onsdagen den 3 augusti 2005 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 317 miljarder EUR och ersattes med en ny på 314 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär som föregående vecka), och utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var också nästan noll (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 7,4 miljarder EUR till 152,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 137.991 −87
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 160.442 856
2.1 Fordringar på IMF 20.214 −282
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 140.228 1.138
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 21.543 33
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 9.509 −134
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 9.509 −134
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 404.001 −3.006
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 313.999 −3.002
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 89.998 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 3 −4
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 3.083 −185
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 85.928 272
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 40.752 0
9 Övriga tillgångar 131.616 320
Summa tillgångar 994.865 −1.931
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 537.527 3.734
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 152.387 7.202
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 152.355 7.401
2.2 Inlåningsfacilitet 31 −199
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 127 −2
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 71.192 −13.692
5.1 Offentliga sektorn 64.182 −13.763
5.2 Övriga skulder 7.010 71
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 10.169 28
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 270 38
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.899 890
8.1 Inlåning och övriga skulder 8.899 890
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.896 0
10 Övriga skulder 57.813 −131
11 Värderegleringskonton 92.292 0
12 Eget kapital 58.293 2
Summa skulder 994.865 −1.931
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media