Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 3. júnu 2005

7. júna 2005

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom 3. júna 2005 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 141 mil. EUR v dôsledku predaja zlata tromi centrálnymi bankami Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa takmer nezmenila a predstavuje 159,5 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách (položka 7 na strane aktív) v držbe Eurosystému stúpol o 0,2 mld. EUR na 83,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 5,2 mld. EUR na 517,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 4,8 mld. EUR na 59,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 10,7 mld. EUR na 371,9 mld. EUR. V stredu 1. júna 2005 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 271 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 281,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,5 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 0,1 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 1,7 mld. EUR na 145,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 127 116 −141
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 155 559 476
2.1 Pohľadávky voči MMF 22 309 −4
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 133 250 480
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 20 147 −65
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 9 385 396
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 9 385 396
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 371 994 10 791
5.1 Hlavné refinančné obchody 281 501 10 500
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 90 002 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 469 273
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 22 18
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 2 532 −242
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 83 191 245
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 41 181 0
9 Ostatné aktíva 129 045 909
Úhrn aktív 940 150 12 369
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 517 069 5 158
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 146 003 1 695
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 145 890 1 652
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 113 44
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 −1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 141 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 66 077 5 119
5.1 Verejná správa 59 190 4 847
5.2 Ostatné záväzky 6 887 272
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 192 −196
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 215 −18
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 268 427
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 268 427
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 701 0
10 Ostatné pasíva 54 197 184
11 Účty precenenia 71 961 0
12 Kapitál a rezervy 58 326 0
Úhrn pasív 940 150 12 369

Kontakt pre médiá