Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 3. červnu 2005

7. června 2005

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 3. června 2005 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 141 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly tři centrální banky Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv minus položky 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 159,5 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,2 mld. EUR na 83,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 5,2 mld. EUR na 517,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 4,8 mld. EUR na 59,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostla o 10,7 mld. EUR na 371,9 mld. EUR. Ve středu 1. června 2005 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 271 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 281,5 mld. EUR.

Pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,5 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne to bylo 0,2 mld. EUR), objem prostředků uložených pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) dosáhl obdobně jako během předchozího týdne 0,1 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 1,7 mld. EUR na 145,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 127 116 −141
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 155 559 476
2.1 Pohledávky za MMF 22 309 −4
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 133 250 480
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 20 147 −65
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 9 385 396
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 9 385 396
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 371 994 10 791
5.1 Hlavní refinanční operace 281 501 10 500
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 90 002 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 469 273
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 22 18
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 2 532 −242
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 83 191 245
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 41 181 0
9 Ostatní aktiva 129 045 909
Aktiva celkem 940 150 12 369
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 517 069 5 158
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 146 003 1 695
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 145 890 1 652
2.2 Vkladová facilita 113 44
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 −1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 141 0
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 66 077 5 119
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 59 190 4 847
5.2 Ostatní závazky 6 887 272
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 10 192 −196
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 215 −18
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 268 427
8.1 Vklady a ostatní závazky 10 268 427
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 701 0
10 Ostatní pasiva 54 197 184
11 Účty přecenění 71 961 0
12 Kapitál a rezervní fondy 58 326 0
Pasiva celkem 940 150 12 369

Kontakty pro média