Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 3. junija 2005

7. junij 2005

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 3. junija 2005, se je zaradi prodaje zlata v treh centralnih bankah Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 141 milijonov EUR.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 159,5 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,2 milijarde EUR na 83,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 5,2 milijarde EUR na 517,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 4,8 milijarde EUR na 59,2 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 10,7 milijarde EUR na 371,9 milijarde EUR. V sredo, 1. junija 2005, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 271 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 281,5 milijarde EUR.

Zadolževanje preko odprte ponudbe mejnega posojanja (postavka sredstev 5.5) je znašalo 0,5 milijarde EUR (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe deponiranja likvidnosti čez noč (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,1 milijarde EUR, kar je približno enako kot prejšnji teden.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 1,7 milijarde EUR na 145,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 127.116 −141
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 155.559 476
2.1 Terjatve do MDS 22.309 −4
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 133.250 480
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 20.147 −65
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 9.385 396
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 9.385 396
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 371.994 10.791
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 281.501 10.500
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 90.002 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojanja 469 273
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 22 18
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 2.532 −242
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 83.191 245
8 Dolg širše države v EUR 41.181 0
9 Druga sredstva 129.045 909
Skupaj sredstva 940.150 12.369
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 517.069 5.158
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 146.003 1.695
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 145.890 1.652
2.2 Odprta ponudba mejnega deponiranja likvidnosti čez noč 113 44
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 −1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 141 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 66.077 5.119
5.1 Širša država 59.190 4.847
5.2 Druge obveznosti 6.887 272
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 10.192 −196
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 215 −18
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 10.268 427
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 10.268 427
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.701 0
10 Druge obveznosti 54.197 184
11 Računi prevrednotenja 71.961 0
12 Kapital in rezerve 58.326 0
Skupaj obveznosti 940.150 12.369

Stiki za medije