Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 3ης Ιουνίου 2005

7 Ιουνίου 2005

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 3 Ιουνίου 2005, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 141 εκατομμύρια ευρώ αντανακλούσε την πώληση χρυσού από τρεις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό (Central Bank Gold Agreement) της 27ης Σεπτεμβρίου 2004).

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στα 159,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 83,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 517,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε 59,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 10,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε 371,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2005 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 271 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 281,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,5 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι 0,2 δισεκατομμυρίων ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 0,1 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό σχεδόν ίδιο με εκείνο της προηγούμενης εβδομάδας.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε 145,9 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ενεργητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 127.116 −141
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 155.559 476
2.1 Απαιτήσεις από το ΔΝΤ 22.309 −4
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 133.250 480
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από κατοίκους ζώνης ευρώ 20.147 −65
4 Απαιτήσεις σε ευρώ από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 9.385 396
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 9.385 396
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 371.994 10.791
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 281.501 10.500
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 90.002 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 469 273
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 22 18
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ 2.532 −242
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 83.191 245
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 41.181 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 129.045 909
Σύνολο ενεργητικού 940.150 12.369
Παθητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 517.069 5.158
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 146.003 1.695
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 145.890 1.652
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 113 44
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 −1
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ 141 0
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 66.077 5.119
5.1 Γενική κυβέρνηση 59.190 4.847
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 6.887 272
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.192 −196
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 215 −18
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.268 427
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 10.268 427
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.701 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 54.197 184
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 71.961 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 58.326 0
Σύνολο παθητικού 940.150 12.369