SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 3. juni 2005

7. juni 2005

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 3. juni 2005, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 141 mio. euro svarende til tre centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev praktisk taget uændret og udgjorde 159,5 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,2 mia. euro til 83,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 5,2 mia. euro til 517,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 4,8 mia. euro til 59,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 10,7 mia. euro til 371,9 mia. euro. Onsdag den 1. juni 2005 udløb en primær markedsoperation på 271 mia. euro, og en ny på 281,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,5 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,1 mia. euro, hvilket var næsten det samme som i ugen før.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 1,7 mia. euro til 145,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 127.116 −141
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 155.559 476
2.1 tilgodehavender hos IMF 22.309 −4
2.2 banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 133.250 480
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 20.147 −65
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 9.385 396
4.1 banktilgodehavender, værdipapirer og lån 9.385 396
4.2 tilgodehavender opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 371.994 10.791
5.1 primære markedsoperationer 281.501 10.500
5.2 langfristede markedsoperationer 90.002 0
5.3 finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 marginal udlånsfacilitet 469 273
5.6 udlån i forbindelse med marginbetalinger 22 18
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 2.532 −242
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 83.191 245
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 41.181 0
9 Andre aktiver 129.045 909
Aktiver i alt 940.150 12.369
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 517.069 5.158
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 146.003 1.695
2.1 anfordringskonti (herunder reservekravsordningen) 145.890 1.652
2.2 indlånsfacilitet 113 44
2.3 tidsindskud 0 0
2.4 finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 indlån i forbindelse med marginbetalinger 0 −1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 141 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 66.077 5.119
5.1 offentlig forvaltning og service 59.190 4.847
5.2 andre forpligtelser 6.887 272
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 10.192 −196
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 215 −18
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.268 427
8.1 indlån og andre forpligtelser 10.268 427
8.2 forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
9 Tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.701 0
10 Andre forpligtelser 54.197 184
11 Revalueringskonti 71.961 0
12 Kapital og reserver 58.326 0
Passiver i alt 940.150 12.369