Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 3. juuni 2005

7. juuni 2005

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

3. juunil 2005 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 141 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kolme keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis peaaegu muutumatuna 159,5 miljardi euro tasemel.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,2 miljardi euro võrra 83,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 5,2 miljardi euro võrra 517,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 4,8 miljardi euro võrra 59,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 10,7 miljardi euro võrra 371,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 1. juunil 2005 möödus 271 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 281,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses, mis vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 1,7 miljardi euro võrra 145,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 127 116 −141
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 155 559 476
2.1 Nõuded RVFle 22 309 −4
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 133 250 480
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 20 147 −65
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 9 385 396
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 9 385 396
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 371 994 10 791
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 281 501 10 500
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 90 002 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 469 273
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 22 18
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 2 532 −242
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 83 191 245
8 Valitsussektori võlg eurodes 41 181 0
9 Muud varad 129 045 909
Varad kokku 940 150 12 369
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 517 069 5 158
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 146 003 1 695
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 145 890 1 652
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 113 44
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 −1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 141 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 66 077 5 119
5.1 Valitsussektor 59 190 4 847
5.2 Muud kohustused 6 887 272
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 10 192 −196
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 215 −18
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 268 427
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 268 427
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 701 0
10 Muud kohustused 54 197 184
11 Ümberhindluskontod 71 961 0
12 Kapital ja reservid 58 326 0
Kohustused kokku 940 150 12 369

Kontaktandmed