Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 3 czerwca 2005 r.

7 czerwca 2005 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 3 czerwca 2005 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 141 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez trzy banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 159,5 mld euro.

Zasoby zbywalnych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,2 mld euro do poziomu 83,2 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 5,2 mld euro do poziomu 517,1 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 4,8 mld euro do poziomu 59,2 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan kredytów netto udzielonych przez Eurosystem instytucjom kredytowym (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 10,7 mld euro do poziomu 371,9 mld euro. W środę, 1 czerwca 2005 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 271 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 281,5 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,5 mld euro (w porównaniu z 0,2 mld euro w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,1 mld euro, podobnie jak w poprzednim tygodniu.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 1,7 mld euro do poziomu 145,9 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 127.116 −141
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 155.559 476
2.1 Należności od MFW 22.309 −4
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 133.250 480
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 20.147 −65
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 9.385 396
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 9.385 396
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 371.994 10.791
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 281.501 10.500
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 90.002 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 469 273
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 22 18
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 2.532 −242
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 83.191 245
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 41.181 0
9 Pozostałe aktywa 129.045 909
Aktywa razem 940.150 12.369
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 517.069 5.158
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 146.003 1.695
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 145.890 1.652
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 113 44
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 141 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 66.077 5.119
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 59.190 4.847
5.2 Pozostałe zobowiązania 6.887 272
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 10.192 −196
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 215 −18
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 10.268 427
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 10.268 427
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.701 0
10 Pozostałe zobowiązania 54.197 184
11 Różnice z aktualizacji wyceny 71.961 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 58.326 0
Pasywa razem 940.150 12.369

Kontakt z mediami