Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 3 juni 2005

7 juni 2005

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 3 juni 2005 was de daling van EUR 141 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door drie centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 159,5 miljard.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,2 miljard naar EUR 83,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 5,2 miljard naar EUR 517,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 4,8 miljard naar EUR 59,2 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 10,7 miljard naar EUR 371,9 miljard. Op woensdag 1 juni 2005 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 271 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 281,5 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,5 miljard (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,1 miljard bedroeg, hetgeen ongeveer hetzelfde was als in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 1,7 miljard naar EUR 145,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 127.116 −141
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 155.559 476
2.1 Vorderingen op het IMF 22.309 −4
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 133.250 480
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 20.147 −65
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 9.385 396
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 9.385 396
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 371.994 10.791
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 281.501 10.500
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 90.002 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 469 273
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 22 18
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 2.532 −242
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 83.191 245
8 Overheidsschuld, luidende in euro 41.181 0
9 Overige activa 129.045 909
Totaal activa 940.150 12.369
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 517.069 5.158
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 146.003 1.695
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 145.890 1.652
2.2 Depositofaciliteit 113 44
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 −1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 141 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 66.077 5.119
5.1 Overheid 59.190 4.847
5.2 Overige verplichtingen 6.887 272
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.192 −196
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 215 −18
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.268 427
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.268 427
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.701 0
10 Overige passiva 54.197 184
11 Herwaarderingsrekeningen 71.961 0
12 Kapitaal en reserves 58.326 0
Totaal passiva 940.150 12.369

Contactpersonen voor de media