Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2005. gada 3. jūnijā

2005. gada 7. jūnijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2005. gada 3. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 141 milj. euro, trijām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (159.5 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.2 mljrd. euro (līdz 83.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 5.2 mljrd. euro (līdz 517.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 4.8 mljrd. euro (līdz 59.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 10.7 mljrd. euro (līdz 371.9 mljrd. euro). Trešdien, 2005. gada 1. jūnijā galvenā refinansēšanas operācija 271 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 281.5 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 1.7 mljrd. euro (līdz 145.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 127,116 −141
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 155,559 476
2.1 SVF debitoru parādi 22,309 −4
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 133,250 480
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 20,147 −65
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,385 396
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 9,385 396
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 371,994 10,791
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 281,501 10,500
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 90,002 0
5.3 Precizējošās reverse operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reverse operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 469 273
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 22 18
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 2,532 −242
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 83,191 245
8 Valdības parāds euro 41,181 0
9 Pārējie aktīvi 129,045 909
Kopā aktīvi 940,150 12,369
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 517,069 5,158
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 146,003 1,695
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 145,890 1,652
2.2 Noguldījumu iespēja 113 44
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reverse operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 −1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 141 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 66,077 5,119
5.1 Saistības pret valdību 59,190 4,847
5.2 Pārējās saistības 6,887 272
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,192 −196
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 215 −18
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,268 427
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10,268 427
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,701 0
10 Pārējās saistības 54,197 184
11 Pārvērtēšanas konti 71,961 0
12 Kapitāls un rezerves 58,326 0
Kopā pasīvi 940,150 12,369

Kontaktinformācija presei