Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2005 m. birželio 3 d.

2005 m. birželio 7 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigiasi 2005 m. birželio 3 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 141 mln. eurų dėl trijų iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) beveik nekito ir liko 159,5 mlrd. eurų.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 83,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,2 mlrd. eurų – iki 517,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,8 mlrd. eurų – iki 59,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 10,7 mlrd. eurų – iki 371,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2005 m. birželio 1 d., baigėsi 271 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 281,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,5 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų, beveik toks pat kaip praėjusią savaitę.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 145,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 127 116 −141
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 155 559 476
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 22 309 −4
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 133 250 480
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 20 147 −65
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 9 385 396
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 9 385 396
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 371 994 10 791
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 281 501 10 500
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 90 002 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 469 273
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 22 18
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 532 −242
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 83 191 245
8 Valdžios skola eurais 41 181 0
9 Kitas turtas 129 045 909
Visas turtas 940 150 12 369
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 517 069 5 158
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 146 003 1 695
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 145 890 1 652
2.2 Indėlių galimybė 113 44
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 141 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 66 077 5 119
5.1 Valdžiai 59 190 4 847
5.2 Kiti įsipareigojimai 6 887 272
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 10 192 −196
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 215 −18
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 268 427
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 268 427
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 701 0
10 Kiti įsipareigojimai 54 197 184
11 Perkainojimo sąskaitos 71 961 0
12 Kapitalas ir rezervai 58 326 0
Visi įsipareigojimai 940 150 12 369

Kontaktai žiniasklaidai