Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 3 juni 2005

7 juni 2005

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 3 juni 2005 motsvarade minskningen på 141 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av tre centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld per den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var i stort sett oförändrad på 159,5 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av marknadsnoterade värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 83,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 5,2 miljarder EUR till 517,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 4,8 miljarder EUR till 59,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 10,7 miljarder EUR till 371,9 miljarder EUR. Onsdagen den 1 juni 2005 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 271 miljarder EUR och ersattes med en ny på 281,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,5 miljarder EUR (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,1 miljard EUR vilket var i stort sett som föregående vecka.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 1,7 miljarder EUR till 145,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 127.116 −141
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 155.559 476
2.1 Fordringar på IMF 22.309 −4
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 133.250 480
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 20.147 −65
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 9.385 396
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 9.385 396
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 371.994 10.791
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 281.501 10.500
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 90.002 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 469 273
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 22 18
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 2.532 −242
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 83.191 245
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 41.181 0
9 Övriga tillgångar 129.045 909
Summa tillgångar 940.150 12.369
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 517.069 5.158
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 146.003 1.695
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 145.890 1.652
2.2 Inlåningsfacilitet 113 44
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 −1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 141 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 66.077 5.119
5.1 Offentliga sektorn 59.190 4.847
5.2 Övriga skulder 6.887 272
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 10.192 −196
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 215 −18
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.268 427
8.1 Inlåning och övriga skulder 10.268 427
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.701 0
10 Övriga skulder 54.197 184
11 Värderegleringskonton 71.961 0
12 Eget kapital 58.326 0
Summa skulder 940.150 12.369

Kontakt för media