Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ για το 2012 και το 2013

20 Απριλίου 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε ότι το 2012 και το 2013 θα συνεχίσει να συνεδριάζει κατά κανόνα δύο φορές το μήνα, ημέρα Πέμπτη. Προβλέπονται εξαιρέσεις ώστε να λαμβάνονται υπόψη ειδικές αργίες και να τηρείται αποτελεσματικά το πρόγραμμα των συνεδριάσεων όταν το Διοικητικό Συμβούλιο και το Γενικό Συμβούλιο συνεδριάζουν την ίδια εβδομάδα με το γενικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ).

Κατά κανόνα, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να αξιολογεί την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής για τη ζώνη του ευρώ μόνο κατά την πρώτη συνεδρίαση κάθε μήνα. Συνεπώς, οι αποφάσεις που αφορούν τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα λαμβάνονται κανονικά κατά την εν λόγω συνεδρίαση. Όταν πραγματοποιεί δεύτερη συνεδρίαση τον ίδιο μήνα, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ασχολείται με ζητήματα που αφορούν τα άλλα καθήκοντα και αρμοδιότητες της ΕΚΤ και του Ευρωσυστήματος. Είναι προφανές ότι, εφόσον απαιτείται, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αξιολογήσει την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής και να μεταβάλει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από το παρόν πρόγραμμα. Επίσης, στο πρόγραμμα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2012 και το 2013 λαμβάνεται υπόψη ότι οι περίοδοι τήρησης ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών αρχίζουν την ημέρα διακανονισμού της πράξης κύριας αναχρηματοδότησης που διενεργείται μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία έχει προγραμματιστεί η μηνιαία αξιολόγηση της κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής.

Σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική, δύο συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθούν και πάλι εκτός Φραγκφούρτης τόσο το 2012 όσο και το 2013. Το 2012, η πρώτη συνεδρίαση θα διοργανωθεί στις 3 Μαΐου από την Banco de España και η δεύτερη στις 4 Οκτωβρίου από την Banka Slovenije. Το 2013, η πρώτη συνεδρίαση θα διοργανωθεί στις 2 Μαΐου από την Národná banka Slovenska και η δεύτερη στις 2 Οκτωβρίου από την Banque de France.

Το Γενικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα συνεχίσει να συνεδριάζει σε τριμηνιαία βάση. Αποφασίστηκε ότι όταν οι ημερομηνίες διεξαγωγής της συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου συμπίπτουν, η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξάγεται το απόγευμα της Τετάρτης και η συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου θα διεξάγεται το πρωί της Πέμπτης.

Τέλος, οι συνεντεύξεις Τύπου της ΕΚΤ θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική, δηλ. μετά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε μήνα.

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ το 2012

12 Ιανουαρίου 2012

26 Ιανουαρίου 2012

9 Φεβρουαρίου 2012

23 Φεβρουαρίου 2012

8 Μαρτίου 2012

21 Μαρτίου 2012

4 Απριλίου 2012

19 Απριλίου 2012

3 Μαΐου 2012 (Banco de España)

16 Μαΐου 2012

6 Ιουνίου 2012

20 Ιουνίου 2012

5 Ιουλίου 2012

19 Ιουλίου 2012

2 Αυγούστου 2012

6 Σεπτεμβρίου 2012

19 Σεπτεμβρίου 2012

4 Οκτωβρίου 2012 (Banka Slovenije)

18 Οκτωβρίου 2012

8 Νοεμβρίου 2012

22 Νοεμβρίου 2012

6 Δεκεμβρίου 2012

19 Δεκεμβρίου 2012

Συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ το 2012

22 Μαρτίου 2012

21 Ιουνίου 2012

20 Σεπτεμβρίου 2012

20 Δεκεμβρίου 2012

Συνεντεύξεις Τύπου το 2012

12 Ιανουαρίου 2012

9 Φεβρουαρίου 2012

8 Μαρτίου 2012

4 Απριλίου 2012

3 Μαΐου 2012 (Banco de España)

6 Ιουνίου 2012

5 Ιουλίου 2012

2 Αυγούστου 2012

6 Σεπτεμβρίου 2012

4 Οκτωβρίου 2012 (Banka Slovenije)

8 Νοεμβρίου 2012

6 Δεκεμβρίου 2012

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ το 2013

10 Ιανουαρίου 2013

24 Ιανουαρίου 2013

7 Φεβρουαρίου 2013

21 Φεβρουαρίου 2013

7 Μαρτίου 2013

20 Μαρτίου 2013

4 Απριλίου 2013

18 Απριλίου 2013

2 Μαΐου 2013 (Národná banka Slovenska)

16 Μαΐου 2013

6 Ιουνίου 2013

19 Ιουνίου 2013

4 Ιουλίου 2013

18 Ιουλίου 2013

1 Αυγούστου 2013

5 Σεπτεμβρίου 2013

18 Σεπτεμβρίου 2013

2 Οκτωβρίου 2013 (Banque de France)

17 Οκτωβρίου 2013

7 Νοεμβρίου 2013

21 Νοεμβρίου 2013

5 Δεκεμβρίου 2013

18 Δεκεμβρίου 2013

9 Ιανουαρίου 2014

Συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ το 2013

21 Μαρτίου 2013

20 Ιουνίου 2013

19 Σεπτεμβρίου 2013

19 Δεκεμβρίου 2013

Συνεντεύξεις Τύπου το 2013

10 Ιανουαρίου 2013

7 Φεβρουαρίου 2013

7 Μαρτίου 2013

4 Απριλίου 2013

2 Μαΐου 2013 (Národná banka Slovenska)

6 Ιουνίου 2013

4 Ιουλίου 2013

1 Αυγούστου 2013

5 Σεπτεμβρίου 2013

2 Οκτωβρίου 2013 (Banque de France)

7 Νοεμβρίου 2013

5 Δεκεμβρίου 2013

9 Ιανουαρίου 2014

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου